معنی و ترجمه کلمه medical به فارسی medical یعنی چه

medical


بهداشتى ،بهدارى ،طبى ،دانشکده پزشکى ،سرپزشک ،معالجه
روانشناسى : طبى
علوم نظامى : طبى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها