معنی و ترجمه کلمه با تارپولین پوشاندن به انگلیسی با تارپولین پوشاندن یعنی چه

با تارپولین پوشاندن

tarpaulin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها