معنی و ترجمه کلمه quadrages imal به فارسی quadrages imal یعنی چه

quadrages imal


چهل روزه ،وابسته به چله روزه وپرهيزکه درميان نصارامعمول است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها