معنی و ترجمه کلمه self-fluxing ore به فارسی self-fluxing ore یعنی چه

self-fluxing ore


علوم مهندسى : سنگ معدن خودگداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها