معنی و ترجمه کلمه pre indexing به فارسی pre indexing یعنی چه

pre indexing


شاخص گذارى قبلى ،فهرست سازى قبلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها