معنی و ترجمه کلمه side glance به فارسی side glance یعنی چه

side glance


نظر بيک طرف ،نظر فرعى ،نظر اجمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها