معنی و ترجمه کلمه internal electerical potential به فارسی internal electerical potential یعنی چه

internal electerical potential


علوم مهندسى : پتانسيل الکتريکى داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها