معنی و ترجمه کلمه equilateral به فارسی equilateral یعنی چه

equilateral


متساوى الاضلاع ،ازدوطرف متقارن ،دو پهلو برابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها