طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اندوده به شن و آهک به انگلیسی اندوده به شن و آهک یعنی چه

اندوده به شن و آهک

roughcast

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها