طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تئورى و فرمول صفات و کیفیت چیزى را تعیین کردن به انگلیسی با تئورى و فرمول صفات و کیفیت چیزى را تعیین کردن یعنی چه

با تئورى و فرمول صفات و کیفیت چیزى را تعیین کردن

quantize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها