معنی و ترجمه کلمه با تبر جنگ کردن به انگلیسی با تبر جنگ کردن یعنی چه

با تبر جنگ کردن

hatchet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها