معنی و ترجمه کلمه با تهور مبادرت کردن به انگلیسی با تهور مبادرت کردن یعنی چه

با تهور مبادرت کردن

adventure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها