معنی و ترجمه کلمه بدون تقاضا چیزى را مطرح کردن به انگلیسی بدون تقاضا چیزى را مطرح کردن یعنی چه

بدون تقاضا چیزى را مطرح کردن

obtrude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها