طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جایگاه ویژه هیئت منصفه یاهیئت دادرسان به انگلیسی جایگاه ویژه هیئت منصفه یاهیئت دادرسان یعنی چه

جایگاه ویژه هیئت منصفه یاهیئت دادرسان

jury box

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها