معنی و ترجمه کلمه دیاستاز عامل تجزیه لخته خون به انگلیسی دیاستاز عامل تجزیه لخته خون یعنی چه

دیاستاز عامل تجزیه لخته خون

plasmin

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها