معنی و ترجمه کلمه ذخیره سپردن به انگلیسی ذخیره سپردن یعنی چه

ذخیره سپردن

deposit

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها