طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبیه نرم تن به انگلیسی شبیه نرم تن یعنی چه

شبیه نرم تن

limaciform
limacine
molluscoid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها