معنی و ترجمه کلمه شریک به انگلیسی شریک یعنی چه

شریک

accessorial
accessory
associate
complier
consort
coparcener
copartner
half
joint
pal
pardner
participant
partner
sharer
yokefellow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها