طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربان نبض به طور سه ضربه اى به انگلیسی ضربان نبض به طور سه ضربه اى یعنی چه

ضربان نبض به طور سه ضربه اى

tricrotic
tricrotism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها