طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمن صحبت اشارات سر و دست به کار بردن به انگلیسی ضمن صحبت اشارات سر و دست به کار بردن یعنی چه

ضمن صحبت اشارات سر و دست به کار بردن

gesticulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها