طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غارتگر به انگلیسی غارتگر یعنی چه

غارتگر

depredator
freebooter
lotter
marauder
pillager
plunderous
predator
predatorial
predatory
robber
sacker
spoiler
spoilsman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها