معنی و ترجمه کلمه قابل اظهار یا توضیح به انگلیسی قابل اظهار یا توضیح یعنی چه

قابل اظهار یا توضیح

statable
stateable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها