معنی و ترجمه کلمه موجود در سیاهرگ یا ورید به انگلیسی موجود در سیاهرگ یا ورید یعنی چه

موجود در سیاهرگ یا ورید

intravenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها