معنی و ترجمه کلمه ناتوانى به انگلیسی ناتوانى یعنی چه

ناتوانى

asthenia
disability
disablement
failing
failure
flivver
impotence
impotency
inability
incapability
incapacitation
insufficience
insufficiency
intolerance
intolerancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها