معنی و ترجمه کلمه نفاق و جدایى بین سیاه پوستان و سفید پوستان آفریقاى جنوبى به انگلیسی نفاق و جدایى بین سیاه پوستان و سفید پوستان آفریقاى جنوبى یعنی چه

نفاق و جدایى بین سیاه پوستان و سفید پوستان آفریقاى جنوبى

apartheid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها