معنی و ترجمه کلمه وابسته به درز سهمى جمجمه به انگلیسی وابسته به درز سهمى جمجمه یعنی چه

وابسته به درز سهمى جمجمه

sagittal

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها