معنی و ترجمه کلمه کارگر حفار و استخراج کننده سنگ هاى معدنى به انگلیسی کارگر حفار و استخراج کننده سنگ هاى معدنى یعنی چه

کارگر حفار و استخراج کننده سنگ هاى معدنى

gopher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها