معنی و ترجمه کلمه کارگر درون معدن به انگلیسی کارگر درون معدن یعنی چه

کارگر درون معدن

pitman

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها