معنی و ترجمه کلمه کارگر زیر دریایى به انگلیسی کارگر زیر دریایى یعنی چه

کارگر زیر دریایى

submariner

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها