معنی و ترجمه کلمه کالایى که براى سبک کردن کشتى بدریا مى ریزند به انگلیسی کالایى که براى سبک کردن کشتى بدریا مى ریزند یعنی چه

کالایى که براى سبک کردن کشتى بدریا مى ریزند

jetsam

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها