معنی و ترجمه کلمه کشمش به انگلیسی کشمش یعنی چه

کشمش

raisin

کلمات مشابه به کشمشآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها