معنی و ترجمه کلمه a verdict of not guilty به فارسی a verdict of not guilty یعنی چه

a verdict of not guilty


راى( حاکى از )برائت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها