طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accomplished به فارسی accomplished یعنی چه

accomplished


انجام شده ،کامل شده ،تربيت شده ،فاضل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها