معنی و ترجمه کلمه accountable strength به فارسی accountable strength یعنی چه

accountable strength


استعداد قابل محاسبه
علوم نظامى : استعداد قابل توجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها