طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accrete به فارسی accrete یعنی چه

accrete


با هم يکى شدن ،تواما رشد کردن ،فراهم کردن ،فراهم شدن ،متحد کردن ،بهم افزودن يا چسبانيدن ،(مج )مصنوعى ،بهم پيوسته(گ.ش ).دوقلو،يکپارچه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها