معنی و ترجمه کلمه accrete به فارسی accrete یعنی چه

accrete


با هم يکى شدن ،تواما رشد کردن ،فراهم کردن ،فراهم شدن ،متحد کردن ،بهم افزودن يا چسبانيدن ،(مج )مصنوعى ،بهم پيوسته(گ.ش ).دوقلو،يکپارچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها