معنی و ترجمه کلمه aluminum coating by spraying amalgamate به فارسی aluminum coating by spraying amalgamate یعنی چه

aluminum coating by spraying amalgamate


روکش الومينيوم کردن ،اميختن
علوم مهندسى : توام کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها