معنی و ترجمه کلمه authorization به فارسی authorization یعنی چه

authorization


تجويز،واگذار کردن ،اجازه ،اختيار
کامپيوتر : اجازه
قانون ـ فقه : تنقيذ
علوم نظامى : اختيار دادن اجازه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها