معنی و ترجمه کلمه bulk stock به فارسی bulk stock یعنی چه

bulk stock


ذخاير قوال
علوم نظامى : ذخاير بسته بندى شده اماد قوال و يک جا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها