معنی و ترجمه کلمه connect in series به فارسی connect in series یعنی چه

connect in series


علوم مهندسى : بطور سرى اتصال دادن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها