معنی و ترجمه کلمه connecting branch به فارسی connecting branch یعنی چه

connecting branch


علوم مهندسى : اتصال يا پيوستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها