معنی و ترجمه کلمه connecting diagram به فارسی connecting diagram یعنی چه

connecting diagram


علوم مهندسى : دياگرام اتصال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها