معنی و ترجمه کلمه course recorder به فارسی course recorder یعنی چه

course recorder


دستگاه ثبات مسير
علوم نظامى : دستگاه ثبت کننده مسير حرکت
علوم دريايى : راه نگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها