معنی و ترجمه کلمه court of appeal به فارسی court of appeal یعنی چه

court of appeal


دادگاه پژوهش ،دادگاه عالى ،دادگاه استان
قانون ـ فقه : محکمه استيناف دادگاه پژوهشى
بازرگانى : دادگاه استيناف


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها