طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه court of inquiry به فارسی court of inquiry یعنی چه

court of inquiry


کميسيون تحقيق ،دادگاه تفتيش
علوم نظامى : بازپرسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها