معنی و ترجمه کلمه direct free kick به فارسی direct free kick یعنی چه

direct free kick


ورزش : مکث مهاجم براى فريفتن حريف

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها