معنی و ترجمه کلمه ease of movement به فارسی ease of movement یعنی چه

ease of movement


سهولت ،مانور
علوم نظامى : سهولت حرکت راحتى مانور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها