معنی و ترجمه کلمه elevation indicator به فارسی elevation indicator یعنی چه

elevation indicator


صفحه نمودار درجه
علوم نظامى : صفحه مدرج درجه طبلک درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها