طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fan belt به فارسی fan belt یعنی چه

fan belt


تسمه
علوم مهندسى : تسمه پروانه
علوم نظامى : تسمه پروانه موتور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها