طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fawningly به فارسی fawningly یعنی چه

fawningly


مداهنه کنان ،متملقانه ،چاپلوسانه ،ازروى سبزى پاک کنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها