معنی و ترجمه کلمه feasibility به فارسی feasibility یعنی چه

feasibility


امکان اجرا،امکان ،شدنى بودن
بازرگانى : امکانپذيرى
علوم نظامى : قابليت انجام کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها